การทำตราปักสัญลักษณ์ด้วยเครื่องปักจักรคอมพิวเตอร์ – สิ่งที่ควรรู้